Souhrnné zásady pro montáž, obsluhu a údržbu DVE


1. Montáž DVE a potrubního přivaděče:
Provedení v terénu charakterizuje "Schéma instalace DVE 120"
Vtokový objekt (pos. 4, 5, 6, 7 )
doporučená sestava zaručující dodávku vody s dostatečnou čistotou a objemem. Provedení musí být odolné ledové tříšti. Objem vtokového objektu by měl být dle velikosti DVE min. 1,5 až 2,5 m3. Jednoduchý (hradítkový) uzávěr. Provedení je jako břehová vpusť, nebo přepad. Uložení sacího koše pod hladinou by mělo být takové, aby nevznikal nad sacím košem vír a od dna by měla být vzdálenost taková, aby nebyly přisávány pevné částice.

Přivaděč vody (pos. 2, 3)
V terénu zabudovaná soustava potrubí s koleny a konfuzory. Splňuje požadavek ukotvení (tíha sloupce vody), kvality spojů a hladkosti optimální světlosti. Přechod do DVE je vhodné provést jako pohyblivý, přechodovým dílem hadice. Proudění vody z pohledu hydraulických ztrát je na hranici Re ~ 100 000 (Reynoldsovo číslo).

Instalace DVE a odpad (pozice 1 a okolní prostor)
Poloha soustrojí vodorovná, na zpevněném dnu. Pracovní hladina musí být trvale nad kuželovitým tvarovým krytem cca 5 cm. Vyvedení el. výkonu z generátoru je pohyblivým kabelem do přechodové skříně mimo pracovní prostor DVE, včetně ochranného vodiče. Generátor s napětím 3 x 24 V pracuje do usměrňovače s regulátorem napětí, kterým lze napájet akumulátory, nebo napěťový střídač rozvodu 1 x 230 V, 50 Hz.

2. Obsluha a provoz:
- spouštění: Pomalým otevřením vstupního uzávěru se naplní potrubí přivaděče, voda proudí přes turbínu a "vaří" až do doby vytlačení vzduchu mimo soustavu. Rotor se odtlačí do záběru a začne se odvalovat a otáčet hřídelí. Rotační pohyb je převodem přenesen na generátor. Ten se otáčí ve směru hodinových ručiček. Následuje připojení napěťového regulátoru a zátěže.
- odstavení: Dtto pomalým zavřením vstupního uzávěru i v plné zátěži generátoru.

3. Údržba:
DVE je bezobslužná, vyžaduje pouze kontrolu čistoty vstupního objektu. Perioda kontroly stavu opotřebení ozubeného věnce statoru se provádí při zjištění poklesu elektrického výkonu DVE, jako ND je možné provést jeho výměnu. Utěsněná ložiska DVE se mění po skončení doby jejich životnosti.